שי הראל

משרד עורכי דין   

English

 

 

דף הבית  |  על המשרד  |  פרופיל אישי  |  מיסוי אזרחי  |  עבירות מס  |  מסחרי - אזרחי  |  מאמרים  |  קטעי עיתונות  |  צור קשר

 
 

 

 

פירוק חברה מרצון

מבצע "חיסול חברות" שנת 2019  !!

יש פתרון - פירוק חברה מרצון

 

חוק החברות לא ביטל את הוראות פקודת החברות המטפלות בהליכי פירוק חברה מרצון והם עדיין בתוקף. הדרך לחיסול של חברה נקבעה בפרקים י"א עד י"ג לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג – 1983, ובכלל זה גם הליך של פירוק חברה מרצון.

 

פירוק חברות ייתכן באחת הדרכים האלה:

 

1.      פירוק חברה בידי בית משפט

2.      פירוק חברה מרצון

3.      פירוק חברה בפיקוח בית משפט

 

פירוק חברה מרצון

 

חברה יכולה להתפרק מרצון בשל אחת מהסיבות הבאות:

 

(1)  תמה התקופה שנקבעה בתקנון לקיומה.

(2)  החברה קבלה החלטה מיוחדת על פרוק חברה מרצון.

(3)  החברה החליטה בהחלטה שלא מן המניין, שבגלל חבויותיה אין היא יכולה להמשיך בעסקיה וראוי שתתפרק.

 

קיימים שני מסלולים של פירוק חברות מרצון:

 

א. פירוק חברות מרצון - ע"י בעלי המניות – לפי סעיף 322 לפקודת החברות.

ב. פירוק חברות מרצון - ע"י נושים – לפי סעיף 323 לפקודת החברות.

 

 

רשם החברות אינו מאפשר בשלב זה קיצורי דרך בהליך פרוק חברות מרצון ונראה לנו שחובה להקפיד על כל השלבים בתהליך פירוק חברות, כפי שיפורטו להלן.

 

להליך פירוק חברה מרצון ע"י בעלי מניות מספר שלבים:

 

1. הגשת תצהיר כושר פירעון לרשם החברות:

הצהרת כושר פירעון שהחברה יכולה לפרוע את כל חובותיה תוך שנה מתחילת הפירוק, חתומה ע"י הדירקטורים או רובם. במקרה של חברה בה שני דירקטורים בלבד, יש צורך בתצהיר מטעם שניהם.

 

2. עם קבלת התצהיר ברשם החברות ירשום הרשם את החברה בסטטוס של "לקראת פירוק".

חָשׁוּב: יש להגיש את תצהיר הדירקטורים לרשם החברות לפני משלוח ההזמנות לאסיפת בעלי המניות שבה תוצע ההחלטה על פירוק מרצון ומינוי המפרק, אחרת יהפוך פירוק החברה ל- "פירוק חברה מרצון ע"י נושים".

 

3. משלוח הודעה לחברי החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין לשם קבלת החלטה מיוחדת על פירוק חברה מרצון. מטרת האסיפה תצוין בגוף ההודעה. ההודעה תשלח 21 יום לפחות לפני מועד האסיפה ורק אחרי שהוגשו לרשם תצהיר בדבר יכולת הפירעון. בהסכמת כל בעלי המניות ניתן לקצר תקופת ההודעה על כינוס האסיפה.

 

4. כינוס אסיפת החברה - בתום 21 ימים מיום משלוח ההודעה על האסיפה הכללית, אלא אם קבלה האסיפה החלטה על ויתור הודעה בת 21 יום מראש - התואמת את תקנון החברה וקבלת החלטת פירוק מרצון ומינוי מפרק.

 

5. קיום האסיפה וקבלת החלטה על פירוק החברה מרצון כהחלטה מיוחדת, מינוי מפרק ומתן הודעה על כך לרשם החברות. גם המפרק חייב במקביל במתן הודעה לרשם החברות על מינויו וזאת תוך 21 יום מיום המינוי.

 

6. פרסום הודעה על קבלת החלטה בדבר פרוק חברה מרצון בעיתון "רשומות" וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה על דבר פירוק החברה.

 

7. קיבל רשם החברות הודעת החברה על דבר פרוק חברה מרצון ועל מינוי מפרק, ישונה סטטוס החברה מחברה "פעילה" ל- חברה ב-" פירוק מרצון ".

 

8. המפרק יפעל לכינוס נכסי החברה ולסילוק חובותיה והסרת כל השיעבודים טרם חיסולה הסופי ויגיש דו"ח סופי של המפרק לאסיפה כללית סופית של החברה ואישור הדו"ח ע"י האסיפה.

לשם כך יש לפרסם הודעה בעיתון "רשומות" חודש לפני כינוס האסיפה הסופית ולהזמין את כל בעלי המניות לאסיפה זו.

רצוי לציין בדו"ח הסופי של המפרק שהחברה זכאית לפטור מאגרות לפי האישורים הנקבעים בתקנה 5א' לתקנות החברות (אגרות), התשס"ד-2004.

 

9. הודעה על כך תינתן לרשם החברות תוך 7 ימים מקיום אסיפה סופית של חברה.

 

10. קיבל הרשם את דו"ח מפרק החברה כולל אישור המפרק על כינוס האסיפה הסופית כחוק, ירשום אותם הרשם מיד ובתום שלושה חודשים לאחר רישום הדו"ח תיחשב החברה כמחוסלת.

 

יש פתרון - פירוק חברה מרצון !

 

אנו המשרד הוותיק והמוביל בישראל לפירוק מרצון של חברות לא פעילות,

משרדנו מקצועי ומנוסה ביותר וטיפל בפירוק מאות חברות מאז שנת 2005 ועד היום.

 

כדי לפרק את החברה התקשרו למשרדנו  - 03-5467531  

או  לחצו כאן לשליחת מייל ,

ותוכלו גם אתם להתחיל הליך של פירוק חברה מרצון ולקבל פטור מאגרות.

 

משרדנו מקצועי ומנוסה ביותר ופירק מאות חברות מרצון מאז שנת 2005.

 

להליך פירוק חברה מרצון ע"י נושים מספר שלבים:

 

1. משלוח הזמנות לחברי החברה לאסיפה כללית בה יוחלט על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק לחברה.

 

2. כינוס אסיפה כללית של החברה - בתום 21 ימים מיום משלוח ההודעה על האסיפה הכללית, אלא אם קבלה האסיפה החלטה על ויתור הודעה בת 21 יום מראש - בה יוחלט על דבר פירוק מרצון ומינוי מפרק. מתן הודעה על כך לרשם החברות.

גם המפרק חייב במקביל במתן הודעה לרשם החברות על מינויו וזאת תוך 21 יום מיום המינוי.

 

3. משלוח הזמנות לנושים לאסיפת נושים של החברה.

 

4. פרסום הודעה על אסיפת נושים בעיתון "רשומות" ובעיתון נפוץ בישראל, לפחות 21 יום קודם למועד אסיפת הנושים.

 

חָשׁוּב: יש לזמן את אסיפת הנושים לאותו מועד של האסיפה הכללית של בעלי המניות או למחרת, וזאת כדי שאסיפת הנושים תאשר את מינוי המפרק שהציעה אסיפת בעלי המניות, או תקבע מי יהיה מפרק החברה (במקרה שאסיפת הנושים בחרה מפרק אחר מזה שהציעה אסיפת בעלי המניות).

 

5. כינוס אסיפת נושים והגשת דו"ח מאת דירקטוריון החברה לנושים על מצב עסקי החברה ואומדן תביעותיהם. בחירת מפרק או אישור זהות המפרק שהציעה אסיפת בעלי המניות.

 

6. הודעת החברה על דבר הפירוק החברה מרצון ומינוי המפרק.

 גם המפרק חייב במקביל במתן הודעה לרשם החברות על מינויו וזאת תוך 21 יום מיום המינוי.

 

7. פרסום הודעה על קבלת החלטה בדבר פרוק חברה מרצון בעיתון "רשומות" וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה על דבר פירוק החברה.

 

8. לאחר מכן המשך הליך פירוק החברה מרצון ע"י נושים זהה להליך הפירוק מרצון ע"י בעלי המניות (ראה למעלה), הן בפעולות החברה והן בפעולות המפרק.

 

חשוב לדעת כי תאריך קבלת ההחלטה בדבר פירוק חברה מרצון נחשב כתאריך תחילת הפירוק. חברה שלא החלה בהליכי פירוק מרצון עד 31 בדצמבר, תחויב באגרה שנתית עבור שנה נוספת.

 

משרדנו בעל ניסיון ומוניטין רב בטיפול במאות הליכי פירוק חברה מרצון ובתום הליכי הפירוק מרצון מבקש מרשם החברות פטור מתשלום האגרות לצורך חיסול החברה.

 

 

כדי לפרק את החברה התקשרו למשרדנו  - 03-5467531  

או  לחצו כאן לשליחת מייל ,

ותוכלו גם אתם להתחיל הליך של פירוק מרצון ולקבל פטור מאגרות.

 

אפשר להמשיך ולתאר עוד את הליכי פירוק החברות, וקבלת הפטור, אבל אנחנו מעדיפים לענות לכל לקוח באופן אישי על שאלותיו המיוחדות.

שלחו אלינו במייל את שאלתכם ונשמח לחזור אליכם בהקדם עם תשובה מפורטת ומדויקת, לשאלתכם - לחצו כאן לשליחת מייל

 

תוכלו להמשיך לקרוא מאמרים נוספים בנושא פירוק חברות מרצון:

 

1. פירוק חברה מרצון     

2. 10 השלבים בפירוק חברה מרצון

3. הליכי פירוק חברה מרצון     

4. פירוק חברה ופטור מתשלום אגרה שנתית     

5. פירוק חברה מרצון וקיזוז הפסדי הון

6. הוראות פקודת המסים (גביה) יחולו על גביית אגרות לפי חוק החברות

7מבצע "חיסול חברות"

8. סנקציות חמורות על "חברה מפרה"     

9. פירוק מרצון במסלול מקוצר לחברת יחיד

10.כתבה בעיתון "גלובס" על העלאת אגרת הפרסום ברשומות לחברות בפירוק מרצון

 
 

Bookmark and Share

צור קשר | הוספה למועדפים | פירוק חברה מרצון | פירוק שותפות עבירות מס | אי-הגשת דו"ח במועד | גילוי מרצון | קו הצדק | מיסוי אזרחי

מפת אתר | עורכי דין-רשימה | שיתוף פעולה

 

שי הראל - משרד עורכי דין

שד' שאול המלך 8, בית אמות המשפט, תל-אביב, טלפון: 03-5467531  פקס: 03-5467532

תוכן האתר נועד לאינפורמציה בלבד, אין לראות בו ייעוץ משפטי והוא לא תחליף לייעוץ הניתן ע"י עורכי דין.

© כל הזכויות שמורות 2003,  שי הראל - משרד עורכי דין

 

לראש הדף