שי הראל

משרד עורכי דין   

English

 

 

דף הבית  |  על המשרד  |  פרופיל אישי  |  מיסוי אזרחי  |  עבירות מס  |  מסחרי - אזרחי  |  מאמרים  |  קטעי עיתונות  |  צור קשר

 
 

 

 

פירוק חברה מרצון ופטור מאגרה שנתית

 

יש לכם חברה לא פעילה ?

קיבלתם דרישה לתשלום אגרה שנתית ולרשם החברות ?

המרכז לגביית קנסות פנה אליכם בדרישות/עיקולים ?

ראו "התראה לפני העברת חובות החברה לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות" - ששולח משרד רשם החברות לחברות מפרות חוק

 

חָשׁוּב: אתם יכולים לקבל פטור מתשלום האגרות !

 

כדי לפרק את החברה התקשרו למשרדנו  - 03-5467531  

או  לחצו כאן לשליחת מייל ,

ותוכלו גם אתם להתחיל הליך של פירוק מרצון ולקבל פטור מאגרות.

 

פקודת החברות העניקה בעבר לרשם החברות סמכות למחוק רישום של חברות לא פעילות.

רשם החברות נהג להשתמש בסמכותו זו כלפי חברות שלא שילמו את האגרות השנתיות ולא הגישו דוחות שנתיים ומחק חברות לא פעילות מפנקס החברות.

 

עם כניסת חוק החברות לתוקף, ביום 1 בפברואר 2000, בוטלה סמכותו של רשם החברות.

כתוצאה מכך רשומות כיום בפנקס החברות אלפי חברות שהפסיקו פעילות או חברות שלא היו פעילות כלל מיום היוסדן. חברות לא פעילות לא מדווחות ולא משלמות אגרות לרשם החברות, ואין כיום כל דרך למחוק אותן אלא באמצעות חיסולן - בהליכי פירוק חברה מרצון.

 

עיצומים כספיים

 

לפי חוק החברות, רשאי רשם החברות להטיל עיצום כספי (קנס) על חברות שאינן משלמות אגרות, אינן מגישות דו"ח שנתי, אינן מגישות דיווחים לרשם, מפרות הוראות מסוימות, וכן על חברות שאינן מנהלות פנקסים סטטוטורים (כגון מרשם בעלי מניות, מרשם דירקטורים, פרוטוקולים של אסיפות וכדומה).

סכום העיצום הכספי עומד כיום על סך של כ- 8,000 ₪ בגין כל שנה עבורה לא שולמה אגרה במועד, כאשר סכום זה מתעדכן מדי שנה לפי עליית המדד.

בגין הפרות מתמשכות יוטלו עיצומים מצטברים עד גובה 250,000 ש"ח !!

 

חָשׁוּב לְהַדְגִּישׁ, חוק החברות מאפשר לרשם החברות להטיל ולגבות עיצומים כספיים באופן אישי גם מהדירקטורים של החברה, או ממי שהיה רשום כדירקטור בזמן ביצוע ההפרה, ולגבות את העיצומים לפי פקודת המיסים (גביה).

 

הטלת סנקציות חדשות וחמורות וגביית העיצומים:

רשם החברות הכריז על חברות רבות כעל "חברה מפרת חוק" (חברה שלא משלמת אגרות ו/או לא מגישה דו"ח שנתי בזמן). רשם החברות מוסמך להטיל על כל "חברה מפרה" כזו, כולל על בעלי השליטה בה, הגבלות חמורות וזאת בנוסף להטלת הקנסות (עיצומים כספיים):

 

1. לא ירשם שעבוד על נכסי החברה (כגון כנגד מתן אשראי/הלוואות בנקאיות).

2. לא ירשם שעבוד לטובת החברה המפרה.

3. החברה המפרה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה.

4. בעלי השליטה בחברה המפרה לא יוכלו להקים ולרשום חברה חדשה.

5. רשם המשכונות לא ירשום משכון לטובת החברה המפרה.

 

שימו לב:

בתחילת שנת 2014 פרסם משרד רשם החברות כי הוא החל להעביר חובות אגרה שנתית לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות (מג"ק):

"גביית חוב על ידי המרכז לגביית קנסות כוללת אפשרות לגביה מנהלית, בין היתר בדרך של הטלת עיקולים וכרוכה בחיוב הוצאות הגבייה. "

כיום מעביר רשם החברות באופן שוטף את חובות האגרות שלא משולמים למל"ק כדי שיתחילו בהליכי גבייה.

 

לכך יש כמובן פתרון : פירוק חברה מרצון.

 

זה הזמן לפרק מרצון את החברה ולקבל פטור מתשלום האגרות.

 

אנו המשרד הוותיק והמוביל בישראל לפירוק מרצון של חברות לא פעילות, והשגת פטור מאגרות

כדי לפרק את החברה התקשרו למשרדנו  - 03-5467531  

או  לחצו כאן לשליחת מייל ,

ותוכלו גם אתם להתחיל הליך של פירוק מרצון ולקבל פטור מאגרות.

 

כל עוד חברה רשומה במאגר רשם החברות היא תמשיך לצבור חובות עבור אגרות שלא שולמו תהיה חשופה לסנקציות וקנסות. רשם החברות יכול גם לפנות לבית המשפט ולבקש פירוק חברה בגין חובות כאלה (דבר שטרם נעשה). פרוק חברה ע"י בית המשפט בשל חובות תגרום להפעלת סנקציות נוספות על מי שהיה דירקטור במועד ביצוע העבירות, ותמנע ממנו להשתתף בעתיד בייסוד חברות אחרות או לכהן כדירקטור בהן.

 

פטור מתשלום אגרה שנתית

 

כיום יש גם דרך לפטור חברה לא פעילה מתשלום אגרות וזאת בתום הליך פירוק החברה.

לפי תקנה 5 א' לתקנות החברות (אגרות) (תיקון), התשס"ד-2004, חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם דו"ח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה, ובלבד שהמציאה לרשם החברות את המסמכים הבאים:

 

1. אישור מנציבות מס הכנסה (מקור), כי החברה לא פתחה או סגרה את התיק במשרדי מס הכנסה בציון המועד שבו נסגר התיק.

2. אישור מרשויות מע"מ (מקור), כי החברה לא נרשמה כחייבת מס על פי חוק מע"מ, או שרישומה בוטל בציון המועד שבו הוטל הרישום.

3. תצהיר מאומת כדין בפני עורך-דין, מאת הדירקטורים של החברה שבו הם מצהירים כי החל בתאריך שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק.

 

חשוב לדעת כי לפי תקנה 5 ג' הפטור יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו, שכן לרשם החברות אין סמכות להחזיר אגרות שכבר שולמו. לכן רצוי לבחון לגבי כל חברה האם אכן זכאית לפטור וזאת בטרם תשלום האגרות שהחברה עדיין חייבת לרשם החברות.

 

בנוסף לדרך הרגילה, כמפורט לעיל, בספטמבר 2008, תוקנו תקנות החברות (אגרות) ונוספה דרך נוספת לקבל פטור מתשלום אגרה שנתית לחברה שהפסיקה את פעילותה אך התיק שלה במס הכנסה טרם נסגר. וכך במקום להמציא לרשם החברות את האישורים ממס הכנסה ומע"מ יכולה החברה להמציא לרשם החברות את המסמכים הבאים:

 

א. אישור מרואה חשבון המבקר של החברה (אשר הגיש את הדוחות למס הכנסה), כי החברה הפסיקה את פעילותה במועד מסוים (כלומר, שאין לה הכנסות והוצאות), ואישור על כך שהחברה הגישה לרשות המסים דוחות שנתיים מאושרים בידי רואה החשבון המבקר, אשר בהם צויין כי היא הפסיקה את פעילותה.

אישור של רואה החשבון יינתן לכל שנות המס שלגביהן מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית.

 

ב. העתק מן הדוחות הכספיים של החברה למס הכנסה.

 

[הערה: זו אכן דרך אפשרית לפי התקנות, אך היא מחייבת משלוח הדוחות הכספיים של החברה לרשם החברות ובכך יש משום חשיפה של פרטים מסחריים ופרטיים על החברה ובעלי המניות]

 

גם חברה הנמצאת בהליכי פירוק חברה מרצון חייבת בתשלום אגרה שנתית כל עוד היא לא חוסלה, ולכן מומלץ לבעלי השליטה בחברות לא פעילות, שאינם מעוניינים בהמשך החזקתן (הגשת דוחות שנתיים ותשלום אגרות שנתיות), לנקוט בהליכי פירוק חברה מרצון.

 

 

יש תרופה למכה - פירוק חברה מרצון ואח"כ חיסול החברה :

משרדנו בעל ניסיון ומוניטין רב בטיפול במאות הליכי פירוק חברה מרצון ובתום הליכי הפירוק מרצון מבקש מרשם החברות פטור מתשלום האגרות לצורך חיסול החברה.

 

כדי לקבל פטור מתשלום האגרות התקשרו למשרדנו

03-5467531  

או  לחצו כאן לשליחת מייל ,

ותוכלו גם אתם להתחיל הליך של פירוק מרצון ולקבל פטור מאגרות.

 

אפשר להמשיך ולתאר עוד את הליכי פירוק החברות, וקבלת הפטור, אבל אנחנו מעדיפים לענות לכל לקוח באופן אישי על שאלותיו המיוחדות.

שלחו אלינו במייל את שאלתכם ונשמח לחזור אליכם בהקדם עם תשובה מפורטת ומדויקת, לשאלתכם - לחצו כאן לשליחת מייל

 

תוכלו להמשיך לקרוא מאמרים נוספים בנושא פירוק חברות מרצון:

 

1. פירוק חברה מרצון     

2. 10 השלבים בפירוק חברה מרצון

3. הליכי פירוק חברה מרצון     

4. פירוק חברה ופטור מתשלום אגרה שנתית     

5. פירוק חברה מרצון וקיזוז הפסדי הון

6. הוראות פקודת המסים (גביה) יחולו על גביית אגרות לפי חוק החברות

7מבצע "חיסול חברות"

8. סנקציות חמורות על "חברה מפרה"     

9. פירוק מרצון במסלול מקוצר לחברת יחיד

10.כתבה בעיתון "גלובס" על העלאת אגרת הפרסום ברשומות לחברות בפירוק מרצון

 
 

Bookmark and Share

צור קשר | הוספה למועדפים | פירוק חברה מרצון | פירוק שותפות עבירות מס | אי-הגשת דו"ח במועד | גילוי מרצון | קו הצדק | מיסוי אזרחי

מפת אתר | עורכי דין-רשימה | שיתוף פעולה

 

שי הראל - משרד עורכי דין

שד' שאול המלך 8, בית אמות המשפט, תל-אביב, טלפון: 03-5467531  פקס: 03-5467532

תוכן האתר נועד לאינפורמציה בלבד, אין לראות בו ייעוץ משפטי והוא לא תחליף לייעוץ הניתן ע"י עורכי דין.

© כל הזכויות שמורות 2003,  שי הראל - משרד עורכי דין

 

לראש הדף