פטור מתשלום אגרות של רשם החברות - רק עד סוף שנת 2023 !!

יש לכם חברה לא פעילה ? 

הוטל עליכם עיצום כספי מרשם החברות ?

קיבלתם דרישת תשלום אגרות או עיקול בגלל חוב אגרות ?

המשרד מתמחה ב"פירוק חברה מרצון" של חברות לא פעילות,
מגיש בקשות לפטור מאגרות רשם החברות ומטפל בחיסול החברות 

חָשׁוּב: אם תפעלו מהר, עד תום שנת 2023 גם אתם יכולים לקבל פטור מתשלום האגרות !
 
שימו לב, במסגרת התיקון לתקנות החברות (אגרות), התשס"א-2001, הוארך הפטור מתשלום חובות אגרה שנתית לחברות לא פעילות במסגרת פירוק מרצון בתנאי כי – הבקשה לפירוק מרצון תוגש לא יאוחר מיום 31/12/2023 !!!  זו הזדמנות אחרונה לפרק מרצון ולקבל פטור מאגרות. 
 

עד שנת 2000 פקודת החברות העניקה לרשם החברות סמכות למחוק רישום של חברות לא פעילות.
רשם החברות נהג להשתמש בסמכותו זו כלפי חברות שלא שילמו את האגרות השנתיות ולא הגישו דוחות שנתיים ומחק חברות לא פעילות מפנקס החברות. עם כניסת חוק החברות לתוקף, ביום 1 בפברואר 2000, בוטלה סמכותו של רשם החברות למחוק חברות.
כתוצאה מכך רשומות כיום בפנקס החברות אלפי חברות שהפסיקו פעילות או חברות שלא היו פעילות כלל מיום היוסדן. חברות לא פעילות לא מדווחות ולא משלמות אגרות לרשם החברות, ואין כיום כל דרך למחוק אותן אלא באמצעות חיסולן – בהליכי פירוק חברה מרצון.

עיצומים כספיים
לפי חוק החברות, רשאי רשם החברות להטיל עיצום כספי (קנס) על חברות שאינן משלמות אגרות, אינן מגישות דו"ח שנתי, אינן מגישות דיווחים לרשם או מפרות הוראות מסוימות, וכן על חברות שאינן מנהלות פנקסים סטטוטורים (כגון מרשם בעלי מניות, מרשם דירקטורים, פרוטוקולים של אסיפות וכדומה).

סכום העיצום הכספי עומד כיום על סך של כ- 8,000 ₪ בגין כל שנה עבורה לא שולמה אגרה במועד, כאשר סכום זה מתעדכן מדי שנה לפי עליית המדד. בגין הפרות מתמשכות יוטלו עיצומים מצטברים עד גובה 250,000 ש"ח !!

חָשׁוּב לְהַדְגִּישׁ, כי חוק החברות מאפשר לרשם החברות להטיל ולגבות עיצומים כספיים באופן אישי גם מהדירקטורים של החברה, או ממי שהיה רשום כדירקטור בזמן ביצוע ההפרה, ולגבות את העיצומים לפי פקודת המסים (גבייה).

הטלת סנקציות חדשות וחמורות וגביית העיצומים

רשם החברות הכריז על חברות רבות כעל "חברה מפרת חוק" (חברה שלא משלמת אגרות ו/או לא מגישה דו"ח שנתי בזמן). רשם החברות מוסמך להטיל על כל "חברה מפרה" כזו, כולל על בעלי השליטה בה, הגבלות חמורות וזאת בנוסף להטלת הקנסות (עיצומים כספיים):

1. לא ירשם שעבוד על נכסי החברה (כגון כנגד מתן אשראי/הלוואות בנקאיות).
2. לא ירשם שעבוד לטובת החברה המפרה.
3. החברה המפרה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה.
4. בעלי השליטה בחברה המפרה לא יוכלו להקים ולרשום חברה חדשה.
5. רשם המשכונות לא ירשום משכון לטובת החברה המפרה.

שימו לב:
רשם החברות מעביר חובות אגרה שנתית לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות (מג"ק): "גביית חוב על ידי המרכז לגביית קנסות כוללת אפשרות לגביה מנהלית, בין היתר בדרך של הטלת עיקולים וכרוכה בחיוב הוצאות הגבייה."
כיום מעביר רשם החברות באופן שוטף את חובות האגרות שלא משולמים למל"ק כדי שיתחילו בהליכי גבייה.

לכך יש כמובן פתרון : פירוק חברה מרצון.

 
פטור מתשלום אגרה שנתית

יש דרך לפטור חברה לא פעילה מתשלום אגרות וזאת בתום הליך פירוק החברה, ובתקנות נקבעו שני מסלולים מקבילים לצורך הגשת בקשה לפטור מתשלום אגרות:

המסלול הראשון – לפי תקנה 5א' (א) לתקנות החברות (אגרות) (תיקון), התשס"ד-2004, חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם דו"ח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה, ובלבד שהמציאה לרשם החברות את המסמכים הבאים:

1. אישור מנציבות מס הכנסה (מקור), כי החברה לא פתחה או סגרה את התיק במשרדי מס הכנסה בציון המועד שבו נסגר התיק.
2. אישור מרשויות מע"מ (מקור), כי החברה לא נרשמה כחייבת מס על פי חוק מע"מ, או שרישומה בוטל בציון המועד שבו הוטל הרישום.
3. תצהיר מאומת כדין בפני עורך-דין, מאת הדירקטורים של החברה שבו הם מצהירים כי החל בתאריך שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק.

המסלול השני – לפי תקנה 5א' (א1) לתקנות החברות (אגרות)  (תיקון), התשס"ד-2004 נקבעה דרך נוספת לקבל פטור מתשלום אגרה לחברה שהפסיקה פעילותה אך התיק שלה במס הכנסה טרם נסגר – במקום להמציא לרשם החברות אישורים ממס הכנסה ומע"מ (על תיקים סגורים או לא פעילים) החברה יכולה להמציא לרשם החברות את המסמכים הבאים:

א. אישור מרואה חשבון המבקר של החברה (אשר הגיש את הדוחות למס הכנסה), כי החברה הפסיקה את פעילותה במועד מסוים (כלומר, שאין לה הכנסות והוצאות), ואישור על כך שהחברה הגישה לרשות המסים דוחות שנתיים מאושרים בידי רואה החשבון המבקר, אשר בהם צויין כי היא הפסיקה את פעילותה.
אישור של רואה החשבון יינתן לכל שנות המס שלגביהן מבקשת החברה פטור מאגרות.

ב. העתק מטפסי הגשת הדוחות הכספיים של החברה למס הכנסה. הכוונה להגשת העתק מטפסי 1214 (דוחות 0 שהגישה החברה למס הכנסה).

 

חשוב לדעת כי לפי תקנה 5ג' לתקנות החברות (אגרות) הפטור יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו, שכן לרשם החברות אין סמכות להחזיר אגרות שכבר שולמו. לכן רצוי לבחון לגבי כל חברה האם אכן זכאית לפטור וזאת בטרם תשלום האגרות שהחברה עדיין חייבת לרשם החברות.

כל עוד חברה רשומה במאגר רשם החברות היא תמשיך לצבור חובות עבור אגרות שלא שולמו תהיה חשופה לסנקציות וקנסות, לכן מומלץ לבעלי השליטה בחברות לא פעילות, שאינם מעוניינים בהמשך החזקתן (הגשת דוחות שנתיים ותשלום אגרות שנתיות), לנקוט בהליכי פירוק חברה מרצון.

משרדנו בעל ניסיון ומוניטין רב שנים בטיפול במאות הליכי פירוק חברה מרצון ובתום הליכי הפירוק מרצון מבקש מרשם החברות פטור מתשלום האגרות לצורך חיסול החברה. 
 

חָשׁוּב לָדַעַת:

מבחינת בעלי המניות והדירקטורים, השירות המשפטי של משרדנו הוא מהיר זול ופשוט, שכן אנו עורכים את כל המסמכים המשפטיים ומבצעים את כל ההליכים ביעילות ובמיומנות, מבקשים פטור מאגרות ומחסלים את החברה.

הפתרון: פירוק חברה מרצון ! 

 

פירוק חברה מרצון

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורך דין שי הראל, אנא התקשרו בשעות הפעילות של המשרד בימים א' עד ה' בין השעות 18:00- 08:30 

 לטלפון: 03-5467531

במקרים דחופים ניתן להתקשר אל עורך דין שי הראל בנייד: 050-5615447  
לצורך קבלת ייעוץ משפטי ראשוני, או לתיאום פגישה דחופה.

 

זה הזמן לפרק את החברה מרצון ולבקש פטור מתשלום האגרות:
מדובר בהליך משפטי הכרוך בעריכת תצהירים, פרוטוקולים, דיווחים לרשם החברות, פרסום ולבסוף בקשת פטור מתשלום אגרות וחיסול החברה, לרבות במסלול של פירוק מרצון בהליך מזורז לחברות לא פעילות שאינן צד להליכים ואין להן נכסים.

יש תרופה למכה – פירוק חברה מרצון וחיסול החברה !

אנו המשרד הוותיק והמוביל בישראל לפירוק מרצון של חברות לא פעילות, לרבות "פירוק מרצון בהליך מזורז".
כדי לקבל פטור מתשלום אגרות התקשרו למשרדנו לטלפון: 03-5467531 או  לחצו כאן לשליחת מייל

משרדנו בעל ניסיון רב בפירוק מרצון של מאות חברות ומציע לכם את שירותיו לפרק חברה מרצון ולהפסיק את חיובי האגרות והקנסות שלא לצורך. מבחינת מנהלי החברה, השירות המשפטי של משרדנו הוא מהיר זול ופשוט, שכן אנו מבצעים את כל ההליכים עבור החברה ביעילות ובמיומנות, מבקשים פטור מאגרות ומחסלים את החברה.

כדי לראות דוגמאות של ההתכתבות משרדנו עם רשם החברות לחצו על הקישור הבא: "מכתבי תשובה של רשם החברות"
אלו מכתבים שקיבלנו מרשם החברות כחלק מהליכי פירוק חברה מרצון, לרבות אישור שהחברה מחוסלת, לאחר פטור מאגרות.

אפשר להמשיך ולתאר עוד את הליכי פירוק החברות, וקבלת הפטור, אבל אנחנו מעדיפים לענות לכל לקוח באופן אישי על שאלותיו המיוחדות. שלחו אלינו במייל את שאלתכם ונשמח לחזור אליכם בהקדם עם תשובה מפורטת ומדויקת, לשאלתכם – לחצו כאן לשליחת מייל

משרדנו מקצועי ומנוסה ביותר וטיפל בהצלחה בפירוק וחיסול של מאות חברות מאז שנת 2005 ועד היום. כדי להימנע מחובות, קנסות, עיקולים והוצאות גבייה ולקבל פטור מתשלום אגרות, התקשרו למשרדנו : 03-5467531 או  לחצו כאן לשליחת מייל

ראו מאמרים נוספים:

אנו משתפים פעולה באופן מקצועי עם משרדי רואי חשבון ומשרדי עורכי דין רבים בתחום המסים. אנו מעוניינים להרחיב את שיתוף הפעולה עם רואי חשבון ועורכי דין נוספים, בייצוג לקוחות בעבירות מס, בערעורי מס אזרחיים, מתן ייעוץ משפטי דחוף, פירוק חברות לא פעילות ופטור מאגרות רשם החברות, השגת רישיונות לחברות כח אדם, ניקיון ושמירה.
כדי לקרוא עוד על שיתוף הפעולה – לחצו כאן

תוכן האתר נועד לאינפורמציה בלבד, אין לראות בו ייעוץ משפטי והוא לא תחליף לייעוץ הניתן ע"י עורכי דין
כל הזכויות שמורות 2003 ©  שי הראל – משרד עורכי דין